banner

Mjerenja i ispitivanja

Nudimo uslugu mjernih kola.

Vršimo sve vrste NN i SN ispitivanja:

 • lokacija kvara na NN i SN kabelu,
 • mjerenje otpora izolacije NN i SN kabela,
 • mjerenje otpora izolacije NN i SN bloka,
 • mjerenje otpora izolacije transformatora,
 • mjerenje otpora izolacije motora i pumpi,
 • mjerenje impedancije petlje kvara,
 • mjerenje otpora uzemljenja TS/SE,
 • mjerenje dielektrične čvrstoće transformatorskog ulja,
 • mjerenje kvalitete električne energije,
 • termovizijska ispitivanja,
 • ispitivanje istoimenosti faza,
 • ispitivanje okretnog polja,
 • ispitivanje zaštitnih uređaja,
 • funkcionalna ispitivanja...
van

Nudimo uslugu mjerenja otpora izolacije svih vrsta SN blokova.

sanbb

konarvdap
siemensblok
Nudimo uslugu mjerenja otpora izolacije SN kabela.
cable
Nudimo uslugu mjerenja otpora izolacije NN kabela.
cable
Nudimo uslugu mjerenja otpora izolacije namotaja transformatora.
device

Nudimo uslugu mjerenja otpora uzemljenja i otpornosti tla.
Metoda za mjerenje specifičnog otpora tla je geoelektričko sondiranje ili Wennerova metoda.

teraohm


Geoelektričnim sondiranjem se osim otpornosti tla utvrđuju debljina i dubina pojedinih slojeva ispod površine zemlje. Kao rezultati tih mjerenja dobivaju se geoelektrično-geološki presjeci tla i karte raspodjele otpornosti tla na određenom području. U slučaju pripremnih radnji koje prethode izgradnji ostalih elektroenergetskih objekata najčešće se koristi mjerenje specifičnog otpora tla Wennerovom metodom.

ground resistence

Nudimo uslugu mjerenja napona dodira i koraka i izrade eleborata napona dodira i koraka.

U uvjetima pojave kratkog spoja s istodobnim spojem sa zemljom (jednopolni ili dvopolni kratki spoj), u mreži s izravno ili posredno (preko malog otpornika) uzemljenim zvjezdištima transformatora, pojavljuju se znatne struje u pripadnom sustavu uzemljenja, kao i u samoj zemlji. Pri tome, struje koje se s uzemljivača protjecanog strujom dozemnog kratkog spoja odvode u zemlju, tvore u njegovoj okolini potencijalno polje, koje postupno slabi s udaljavanjem od tog uzemljivača.

grounding system

Primarna zadaća uzemljivača u elektroenergetskim postrojenjima je zaštita ljudi pri nastanku kvara, poput dozemnog kratkog spoja sa zemljom. Uzemljivački sustav mora svojim dimenzijama i oblikom, zajedno sa slojevima okolnog tla spriječiti sve štetne posljedice koje mogu nastupiti pri kvaru, te onemogućiti prekoračenje napona dodira i koraka iznad dozvoljenih granica pri odvođenju struja kvara kroz zemlju. Dobro dimenzioniran i izveden uzemljivački sustav ujedno smanjuje utjecaje na sekundarnu opremu i sekundarne krugove. Osim dobrih električkih karakteristika uzemljivač treba imati odgovarajuću termičku otpornost i mehaničku čvrstoću, a tijekom vremena treba obratiti pozornost na moguće smanjenje njegova presjeka uslijed korozije. Propisi koji su mjerodavni za dimenzioniranje uzemljivača određuju najmanje vrijednosti presjeka materijala za izvedbu uzemljivača (norme IEC 50 (826), IEC 364-4-41, IEC 364-5-54 i Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadnih transformatorskih stanica NN 55/96.
Stanje uzemljivača u postrojenjima potrebno je kontrolirati svakih pet godina.

Osnovne značajke uzemljivačkog sustava bitne za njegovo zaštitno djelovanje su:

 • otpor rasprostiranja uzemljivačkog sustava,
 • oblik(ci) potencijalnog(ih) lijev(a)ka uzemljivača, odnosno uzemljivačkog sustava u odnosu na referentnu zemlju,
 • naponi dodira i naponi koraka tijekom trajanja dozemnog kratkog spoja.

Mjerenje napona dodira i koraka provodi se primjenom niskonaponske mjerne U-I. Utvrđivanje navedenih značajki uzemljivačkog sustava provodi se mjerenjem uz “utiskivanje” struje u analizirani uzemljivač, što predstavlja simulaciju stanja stvarnog dozemnog kratkog spoja. Ovakav način mjerenja ne predstavlja opasnost za sigurnost elektroenergetskog sustava, te također, ne zahtijeva niti prekid pogona u postrojenju u kojem se izvode navedena mjerenja. Mjerenja je povoljnije obaviti nakon višednevnog relativno stabilnog i suhog vremena, jer značajno povećanje vlage tla značajno utječe na dobivene rezultate i ocjenu stanja istraživanog uzemljivača.
Način mjerenja napona dodira je detaljno određen i opisan u DIN VDE 0141.

Nudimo uslugu mjerenja neprekinutosti PE vodiča.
Nudimo uslugu mjerenja impedancije petlje kvara.

teraohm meterel_eurotest
Nudimo uslugu mjerenja i ispitivanja NN elektroinstalacije.
Nudimo uslugu mjerenja okretnog polja.

Nudimo uslugu opterećenja, faktora snage (cosφ), snage i energije za razne analize.

Mjerenja provodimo na:
VN postrojenje Mjerenje struje, napona i snage mjernih transformatora, sabirnica.

fluke
Transformatori Mjerenje na energetskim transformatorima.
high voltage transformer
NN trošila Mjerenja na pojedinim trošilima, mjerenja cjelokupnih niskoenergetskih i visokoenergetskih objekata, stambenih i poslovnih objekata.
furnace
Industrijska postrojenja Mjerenja na trošilima (elektromotori i pumpe) u industijijskim postrojenjima.
electromotor

Nudimo uslugu mjerenja kapaciteta AKU baterije.

Kapacitivne probe AKU baterija 110V.battery
Nudimo uslugu ispitivanja istoimenosti faza.

Nudimo uslugu ispitivanja zaštite SN polja, VN motora, transformatora 10(20)/0,4 kV I 35/20(10) kV.

sverker


Ispitujemo sve vrste zaštitnih releja pomoću uređaja ispitnog Sverker 750.

relays
Digitalni releji
relay
Statički releji

Nudimo uslugu lokacije kvarova na SN kabelima do 20 kV.


device
device
device
cabel

Nudimo uslugu mjerenja kvalitete električne energije prema zahtjevu HEP-a prilikom priključenja objekata na distribucijsku mrežu.

fluke
Nudimo uslugu termovizijskog pregleda (ispitivanja) svih vrsta postrojenja, ormarića, elektromotornih uređaja i zgrada.

Pregled se provodi u normalnom pogonu. Njegova svrha je preventivno djelovanje, a glavni cilj je smanjenje troškova održavanja, gubitaka energije i ekonomskih ušteda. Termovizijski pregled provodimo za:

VN postrojenje

provodnih izolatora, spojevi sabirnica, spojevi sabirnica i uređaja, spojevi kablova i uređaja, obujmice osigurača, unutarnji kontakti malouljnih prekidača, zagrijavanje osigurača, dosjedi rastavljača, nepravilna zagrijavanja SMT i NMT-a, parcijalna izbijanja na izolatorima, kablovima i kabelskim glavama, slabo prešane stopice kablova.

Transformatori

izbijanja na VN strani, Spojevi na VN i NN dijelu, Spojevi stezaljki i provodnih izolatora, unutarnji spoj provodnog izolatora, spoj uzemljenja, zagrijavanje kućišta, nepravilno hlađenje, spojevi sabirnica.

NN razvod

Spojevi sabirnice ili kablova na sklopku, osigurače, SMT, stopice kablova, unutarnji kontakti sklopki, dosjedi osigurača, kabelske glave.

Kompenzacija

Spojevi kablova na sklopnike i postolja osigurača, unutarnji kontakti sklopnika, dosjedi osigurača, zagrijavanje osigurača, pregoreni osigurači, kontakti bimetala, stopice kablova, spojevi sa baterijama, baterije.

Razvodni ormari

stezaljke, spojevi na uređaje, grebenaste sklopke, stopice kablova, bimetali, sklopnici, sklopke, razne izvedbe postolja osigurača, releji, SMT, inverteri, zagrijavanje kablova, nedovoljna ventilacija.

Elektro-motori (pumpe)

Zagrijavanje kućišta motora, ležajevi elektromotora, razvodna kutija motora, spojke, reduktori, ventilatori, remenice, termo izolacija kotlova i cijevi, puknuća cijevi, zagrijavanja u procesu.

Zgradarstvo

Otkrivanje toplinskih mostova, procjena energetske kvalitete prozora, vrata, krovišta na temelju podataka gubitaka topline, centralno grijanje, fasada.

thermovision